III MÖVZU. MÜHASİBAT BALANSI   Leave a comment


3.1. Mühasibat balansı haqqında anlayış və onun rolu

3.2.Təsərrüfat əməliyyatları nəticəsində balansda baş verən dəyişikliklər

3.3. Müəssisənin idarə edilməsində balansın informasiya əhəmiyyəti

ƏLAVƏ ƏDƏBİYYAT
  1. 1.     V.İsayev «Mühasibat balansının beynəlxalq standartlara uyğunlaş­dırıl­ma­sı», «Maliyyə və uçot» yurnalı, № 57.
  2. 2.     Astaxov V.P. Teoriə buxqalterskoqo uçeta. M., İzd. «Finansı i statistika», 1999

 

3.1. Mühasibat balansı haqqında anlayış və onun rolu

«Balans» termini ümumiyyətlə mühasibat uçotu, tə­­sərrüfat fəaliy­yə­ti­nin təh­lili, planlaşdırma sahəsində iş­ləyən mütəxəssislərə məlumdur. Ter­min «ba­lans» latın sö­­züdür, «bislanx» sözünü göstərir, yəni bis-iki, lanx-tə­rə­zinin bir-bi­rinə bərabər olan iki hissəsi. Bu bərabərlik sim­volu 1946-cı ildə keçirilmiş  Mü­­hasiblərin Beynəlxalq Konqresində qəbul olunmuş qerbində əks olunmuşdur.

İqtisadiyyatda müxtəlif formalarda balanslar mə­lum­dur. Bunlardan mü­ha­sibat balansı, müəssisənin mən­­­fəət və zərərini xarakterizə edən ba­lans­lar, əsas fond­­ların balansı, əhalinin gəlir və xərclərini müəyyən edən ba­lan­slar, material balansları, əmək ehtiyatları ba­lan­sı, sahə­lər­arası balans və sair tərtib olunur.

Bütün bunlara baxmayaraq ilk növbədə balans tər­ti­bi mühasibat uço­tu balansına aiddir. İnformasiyaların balans formasında tərtib olun­ma­sı hər bir iqtisadi sub­yek­tlərin maliyyə və istehsalat-təsərrüfat vəziy­yə­ti­nə da­ir, onun əmlak vəziyyətinə dair məlumatların verilməsinə imkan yaradır. Mühasibat balansı hər bir iqtisadi sub­yekt üçün müəyyən tarixə tər­tib olunur. Balans hesabatı müəssisə yaradılan tarixə, aylıq, rüblük, ya­rım illik, 9 aylıq və müəssisə ləğv olunarkən tərtib oluna bilər.

Mövcud olan standartlara uyğun olaraq müha­si­bat balansı müəs­si­sə­nin bütün maliyyə-təsərrüfat gös­tə­ri­cilərini onun hərəkəti pul ifa­də­sin­də əks etdirilir. Ba­lan­sda mövcud olan əmlakın miqdarı, onların hansı mən­­bəələrdən əmələ gəlməsi, özünəməxsus və cəlb olun­muş vəsaitlər əks olunur.

Mühasibat balansı mühasibat (maliyyə) hesabat­la­rının tərkibində tərtib olunur. Müəssisələrin mühasibat (maliyyə) hesabatlarının tərkibi əsasən mühasibat uçotu balansından və ona əlavə edilən maliyyə nəticələri (mən­fəət, zərərlər) və onların istifadəsi, əmlakın, fondların, döv­­riyyə vəsaitlərinin, xüsusi kapitalın, pul vəsaitlərinin, qeyri-maddi aktivlərin, maliyyə və kapital qoyu­luş­la­rı­nın və sair aktiv və passivlərin hə­rəkəti haqqında hesa­bat­lardan ibarətdir.

Mühasibat (maliyyə) hesabatlarının nümunəvi for­ma­ları və o cüm­lədən mühasibat balansı, onların dol­du­rul­­ması qaydaları, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Na­­zirliyi tərəfindən müəyyən edilir.

Mühasibat balansı tərtib olunma prinsipinə görə bir neçə formada hazırlanır. Bunlar əsasən aşağıdakı döv­rü əhatə edir:

–        giriş balansı;

–        cari balans;

–        ləğv olunma balansı;

–        bölüşdürülmə balansı;

–        birləşmə balansı.

Giriş balansı müəssisə yaradılmış tarixə nizamnamə fondu əsasında tərtib olunur. Təsərrüfat subyektləri mü­ha­sibat uçotunun aparılması giriş balansının tərtibi ilə başlayır. Bu halda giriş balansında müəssisə ni­zam­na­mə­si qeydiyyatdan keçmiş əsas əmlak formaları və nizamnamə ka­pitalına təsisçilər tərəfindən qoyulan öhdəçiliklər, pul vəsaiti əks olu­nur.

Cari balans giriş balansından fərqli olaraq mü­əs­si­sə­­nin   fəaliyyətdə ol­duğu bütün dövrdə  dövrü olaraq uçot siyasətinə və hesabat dövrlərinə uyğun tərtib olu­nur.

Cari balansın tərtibi üç dövrə bölünür. Ondan  bi­rin­­cisi başlanğıc, ikincisi hesabat dövrünün rüb və ay­lıq­la­rında və üçüncü isə yekun ba­lan­sı formasında tərtib olunur. Başlanğıc və yekun balansı maliyyə ilinin əv­və­lində və sonunda tərtib olunur. Hesabat dövrü arası ba­lans isə he­sabat döv­rünün əvvəli və sonunda tərtib olu­nur. Azərbaycan Respublikasında hesabat dövrü arası ba­lanslar birinci rübün yekunu, ya­rım illik (altı aylıq) və üçüncü rübün yekunu əsasında doqquz aylıq tərtib olu­nur.

Bölüşdürmə balansıböyük  müəssissələrin bir neçə mü­əssisəyə ayrıl­ma­sı ilə əlaqədar tərtib olunur. Bölüş­dür­mə balansı bir sıra halda bö­yük müəs­sisənin tabe­li­yin­də olan istehsal vahidlərinin başqa müəs­si­sə­nin ta­be­çiliyinə verildikdə də tərtib olunur.

Birləşmə balansı bir neçə müəssisənin bir müəssisə tabeçiliyində bir­ləş­­məsi ilə əlaqədar olaraq tərtib olunur.

Ölkə iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrində qarşıya qo­yulan  vəzifə­lə­rin ye­rinə yetirilməsi üzərində nəzarəti hə­yata keçirmək üçün mövcud olan vəsait və onun ya­ran­ma mənbəyi haqqında konkret məlumata malik ol­maq, vəsaitin tərkibini və təyinatını öyrənmək üçün on­la­rın iqtisadi cə­hət­dən qruplaş­dır­maq lazımdır. Bu gös­tə­ricələrin yekun nəticəsi müha­si­bat balansının köməyi ilə həyata keçirilir.

Beləliklə, təsərrüfat vəsaitinin və onların əmələ gəl­mə mənbələrinin müəyyən tarixə pul formasında ümu­mi­ləşdirmə və iqtisadi cəhətdən qrup­laşdırılma üsuluna balans deyilir.

Təsərrüfat vəsaitlərinin tərkibi, yerləşməsini və on­la­rın əmələ gəlmə mən­bə­lərini ayrı-ayrılıqda əks et­dir­mək üçün balans iki hissədən ibarət cəd­vəl for­ma­sında tərtib olunur. Balansın mövcud vəsaitlərinin tərkibini və yerləşməsini özündə əks etdirən hissəsi aktiv, onların əmələ gəlmə  mən­bələrini əks etdirən hissəsi isə passiv ad­lanır. Balansın aktivinin yekunu passivin yekununa bə­rabər olmalıdır.

Aktivin və passivin hər bir ünsürü balans maddəsi ad­lanır. Balansın ak­tivin­də müəssisəyə məxsus olan əm­lak qrupları üzrə əsas vəsaitlər və sair aktiv­lər (əsas və­saitlər, qeyri-maddi aktivlər, uzunmüddətli maliyyə qo­yu­luşları, təsisçilərlə hesablaşmalar və s.), ehtiyatlar və məsrəflər (is­teh­sal ehtiyatları, az­qiy­mətli və tezköhnələn əşyalar, hazır məhsul, mallar və s.) pul vəsaitləri, hesab­­laş­malar və sairə aktivlər (yüklənmiş mallar, de­bi­torlarla hesablaşmalar, pul vəsaitləri, kassa, hesablaşma he­sa­bı, valyuta he­sabı və s.) və sair vəsaitlər əks olunur.

Balansın passivində xüsusi vəsait mənbəələri (ni­zam­namə kapitalı, eh­tiyat kapitalı, istehlak fondları, mən­fəət və sair) hesablaşmalar və sair pas­sivlər (uzun­müd­dətli kreditlər, qısamüddətli bank kreditləri, qısa­müd­­dət­­li borclar, təsisçilərlə hesablaşmalar) və sairə əks olunur.

Göstərilən maddələr balansın aktivində və pas­si­vin­də müəyyən edil­miş ardıcıllıqla qruplaşdırılır və belə qruplaşma müəssisənin maliyyə və­ziy­­­yəti üzərində nə­za­rət etməyə imkan verir.

Bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar olaraq mü­ha­sibat uçotu sis­te­mi və prinsiplərini beynəlxalq stan­dart­­lara uyğunlaşdırılması məq­sə­di­lə res­publika­mız­da mü­hasibat balansının forma və məzmununda bir sıra də­yi­şikliklər edil­mişdir. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində ba­lan­sın aktiv və passiv maddələrinin məz­munu onu həm daxildə, həm də xaricdə, o cüm­lə­dən səhmdar cə­miy­yə­t­ləri, təsisçilər, malsatanlar, kreditorlar, banklar və baş­qaları tərəfindən istifadə et­mə­yə imkan verir.

Hazırda Azərbaycan Respublikasında müəssisə və təşkilatlarda tət­biq olunan mühasibat balansı qısaldılmış formada cədvəldə əks olun­muş­dur. (cədvəl №1).

Cədvəl 1.

Müəssisə balansı

Ölçü vahidi min manat

Aktiv Sətir kodu İlin əvvəlinə İlin sonuna Passiv Sətir kodu İlin əvvəlinə İlin sonuna
I. Əsas və­sait­lər və sair döv­riy­­­yə­­dən   kənar ak­­­­tiv­­lər.       I.   Xüsusi və­sa­­i­t­lərin mən­bə­ələri      
Əsas   vəsaitlər 010     Nizamnamə   kapitalı 400    
Qeyri–maddi  ak­tiv­­­lər 011     Əlavə   kapital 401    
Uzunmüddətli   ma­liyyə qoyu­luş­­­ları  

050

    Ehtiyat   ka­pi­ta­lı 402    
Təsiriçilərlə   he­sab­laşmalar 060     İstehlak   fondları 420    
        Məqsədli   ma­liy­yələşmə 450    
        mənfəət 470    
I.   Bölmə üzrə Cəmi 080     I.   Bölmə üzrə Cəmi 480    
II.   Ehtiyatlar və məsrəflər       II. Hesablaş­ma­­­lar və sair passivlər  

 

   
İstehsal   eh­ti­yat­ları 100     Uzunmüddət­li   bank kre­di­t­­ləri  

500

   
Azqiymətli   və tez­köhnələn əş­ya­­lar  

120

    Uzunmüddət­li   borclar  

510

   
Bitməmiş   isteh­sa­lat 130     Qısamüd­də­t­li   bank kre­­dit­­­ləri  

600

   
        Qısamüddətli   borclar 620    
Hazır   məhsul 150     Kreditorlarla   hesablaş­ma­lar  

630

   
Mallar   (satış qiy­­məti) 160     Alıcılar   və si­fa­rişçilərdən alın­mış avan­slar  

720

   
Əlavə   dəyər ver­­­gisi  (ƏDV) 175     Təsisçilərlə   he­sablaşma­lar 725    
Sair   ehtiyatlar və məsrəflər  176     Gələcək  döv­rün gəlirləri 730    
II.   Bölmə üzrə cəmi 180     II.   Bölmə üz­rə cəmi 770    
III. Pul  və­sait­lə­ri, hesab­l­aş­ma­­­lar və sair   ak­­tiv­lər  

 

           
Yüklən­miş   mal­lar 199            
Debitor­larla   hesablaşmalar  

200

           
Malsatan və pod­­rat­çılara ve­rilmiş   avans­lar  

260

           
Qısamüddətli   ma­­liy­yə qoyu­lu­­şu  

270

           
Pul   vəsaitləri:              
Kassa 280            
Hesablaşma   hesabı 290            
Valyuta   hesabı 300            
Sair   dövriyyə ak­tivləri 320            
III.   Bölmə üzrə cəmi 330            
Zərərlər:              
Keçmiş   illər 340            
Hesabat   ilində 350            
BALANS (080, 180,330,340       BALANS (480 və 770-ci      
Və   350 sətirlər üzrə       sətirlərin   məbləği) 780    
məbləğlərinin   cəmi) 360            
               
RƏHBƏR       BAŞ   MÜHASİB    

 

Balans cədvəlindən görünür ki, balans aktiv üzrə üç, passiv üzrə isə iki böl­mədən ibarətdir. Balansın bi­rin­ci bölməsində əsas vəsaitlər və sair döv­riy­yə­dən kənar aktivlər, ikinci bölmədə ehtiyatlar və məsrəflər, üçüncü bölmədə pul vəsaitləri, hesablaşmalar və sa­ir  ak­tiv­lər əks olunmuşdur.

Balansın passivində müəssisə vəsaitlərinin əmələ gəl­­mə mənbələri gös­tərilməklə iki qrupa ayrılır. Birinci böl­mədə xüsusi vəsait mənbəələri, ikin­ci bölmədə isə he­sab­laşmalar və sairə passivlər yerləşmişdir.

3.2. Təsərüfat əməliyyatları nəticəsində balansda baş verən dəyişikliklər

Müəssisədə icra olunmuş hər bir təsərrüfat əməliyyatı nə­­ticəsində ona məxsus olan əmlakın həcminin artmasına və ya azalmasına səbəb olur. Aparılan təsərrüfat əməliyyatları nə­ti­­cəsində müəssisənin valyuta ba­lan­sı artır və ya azalır. Nəticə ola­raq əməliyyatların aparılması balan­sın aktiv və  pas­sivində əks olunmuş maddələrin həcminin dəyişilməsinə sə­bəb olur. Nə­­zərə almaq lazımdır ki, aparılan təsərrüfat əmə­liy­yatlarının tə­­siri nəticəsində balansın aktiv və passiv­lə­ri­nin balans­laşma ye­kunu po­zu­lmur.

Təsərrüfat əməliyyatlarının təsiri ilə əlaqədar ola­raq müəs­sisə balansında dörd formada dəyişikliklər əmə­lə gəlir.

Təcrübədə hər bir  təsərrüfat əməliyyatı nəticəsində ba­­­lansda baş verən dəyişiklikləri misallarla nəzərdən ke­çi­­rək.

Fərz edək ki, müəssisənin hesabat dövrünə qısal­dıl­mış şəkildə aşa­ğı­da­kı mühasibat balansı vardır (cədvəl №2).

Cədvəl 2

AKTİV

Məbləğ (manat)

PASSİV

Məbləğ (manat)

1.Əsas vəsaitlər

2.Azqiymətli və tez­köh­­­nə­­lən əş­yalar

3.   Kassa

4.   Hesablaşma hesabı

60.000

25.000

 

2000

180000

 

1.Nizamnamə ka­­pi­talı

2.Malsatan və pod­­­­ratçılar

3.Kreditorlarla he­sa­b­­­laşmalar:

a) əmək ödə­niş­lə­ri üz­rə

b) büdcə ilə he­sab­laş­­­­ma

175.000

14.000

 

 

20.500

57.500

Balans 267.000 Balans 267.000

Birinci əməliyyat. Müəssisənin bankdakı hesab­laş­ma hesabından №021510 bank çeki ilə 15 yanvar 2001-ci il­­də əmək haqqı ödəmək üçün kass­sa­ya 30 min manat pul da­­xil olmuşdur. Bu əməliyyat nəticəsində müəssisə və­sa­­i­ti­­nin tərkibində dəyişikliklər baş verir. Balansın akti­vin­də bir maddə artır və di­gər maddə azalır. Bu əməliy­yat­dan sonra müəssisə kassasında pul vəsaitinin qa­lığı 30 min manat artır və bankdakı hesab­laş­ma hesabında eyni məb­ləğdə pul vəsaiti azalır. Bunun nəti­cə­sin­də ba­lan­sın ak­­tivində vəsaitin yerdəyişməsi baş verir və ümumiyyətlə ba­lansın ak­tivi və valyutası dəyişilmir. Aparılan əməliy­yat nəticəsində balansda aşa­ğı­dakı dəyişikliklər cədvəldə (cədvəl №3) özünü göstərir.

Cədvəl 3

AKTİV

Məbləğ (manat)

PASSİV

Məbləğ (manat)

1.Əsas vəsaitlər

2.Azqiymətli     və tez­­­­köh­nələn əşyalar

3.Kassa   (2000+30000)

4.Hesablaşma   hesabı (180000-30000)

60.000

25.000

 

32.000

 

150.000

1.Nizamnamə ka­­­pi­ta­lı

2.Malsatan və pod­rat­çılar

3.Kreditorlarla he­sab­­­laş­ma­lar:

a)əmək ödə­niş­lə­ri üz­rə

b)büdcə ilə hesab­laş­malar

175.000

 

14.000

 

 

20.500

 

57.500

Balans 267.000 Balans 267.500

İkinci əməliyyat. Bu əməliyyat nəticəsində balansın pas­sivində bir maddə ar­tır, digər maddə azalır, balansın yekunu dəyişilmir və onun bərabərliyi po­zul­mur. Bu kimi əməliyyatlara malsatan müəssisələrə olan borcun bank­dan alın­mış ssuda hesabına ödənməsi, müəssisə  mənfə­əti­nin bir hissəsinin xüsusi təyinatlı fond­lara ayrılması, müəssisə işçilərdən gəlir vergisinin tutulması və sairə aid ola bilər.

2001-ci ilin fevral ayında müəssisənin işçilərinin əmək haqqından 12500 manat gəlir vergisi tutulmuşdur. Bu əməliyyatın nəticəsi balansın passivinə təsir edir. İş­çi­lərə olan borc gəlir vergisinin tutulduğu məbləğdə azalır və olan borc artır. Belə ki, tutulmş pul vəsaiti hələlik büd­cəyə ödənməmişdir. Bu əməliyyat nəticəsində kre­di­tor borcların tərkibində dəyişiklik baş verir. Balansın val­yutası da dəyişilmir. (cədvəl № 4).

Cədvəl 4

AKTİV

Məbləğ (manat)

PASSİV

Məbləğ (manat)

1.Əsas vəsaitlər

2.Azqiymətli     və tez­köh­­nələn əşyalar

3.   Kassa

4.   Hesablaşma hesabı

60.000

 

25.000

32.000

150000

 

1.Nizamnamə ka­­­pital

2.Malsatan və  pod­­­ratçılar

3.Kreditorla he­sab­­­­laşmalar:

a)əmək ödənişləri üz­rə (20500-12500)

b)büdcə ilə he­sab­­laşmalar   (57500+12500)

175.000

14000

 

 

 

8000

 

70000

Balans 267.000 Balans 267.000

Üçüncü əməliyyat. Bu əməliyyat nəticəsində balan­sın aktiv və passivində ey­ni məbləğdə vəsaitlərin tərkibi və onların əmələ gəlmə mənbəələri dəyişilir, hə­min məb­ləğ­də balansda aktiv-passiv üzrə vəsait qalığı artır. 10 fev­ral 2001-ci il tarixdə 12hesab-qaimə əsasında sa­tı­cı firmadan 10 min manat məbləğində az­­qiymətli və tez­köhnələn əşyalar alın­mışdır. Bu əməliyyat  balansda iki he­sa­ba yəni birincisi azqiymətli və tez­köhnələn əş­ya­lar hesabına və ikincisi mal­sa­tan və podratçılar he­sab­la­rı­na təsir edir. Belə ki, azqiymətli və tezköhnələn Əş­ya­lar hesabının qalığı 10000 manat artır və bununla əlaqədar balansın akti­vin­də qalıq artmış olur.

Eyni məbləğdə müəssisənin satıcı firmaya borcu ar­tır və bu isə ba­lan­sın passivinin qalığının həmin məb­ləğ­də artmasına səbəb olur.

Bu öhdəçilik balansın passivində əks olunur. (cəd­vəl №5).

Həmin əməliyyat nəticəsində müəssisə balansının ak­tivində və passivində balans maddələri dəyişilir və bu isə valyuta həcminin artmasına səbəb olur.

Cədvəl 5

AKTİV

Məbləğ (manat)

PASSİV

Məbləğ (manat)

1. Əsas vəsaitlər

2. Azqiymətli     və tez­­köhnələn əş­­yalar (25000+10000)

3.   Kassa

4.   Hesablaşma hesabı

60.000

 

35.000

32.000

150000

 

1.Nizamnamə ka­pi­talı

2.Malsatan və pod­rat­çılar (14000+10000)

3.Kreditorlarla   he­sab­­­­laşmalar:

a)əmək ödənişləri üz­rə

b)büdcə   ilə hesab­laş­malar

175.000

 

24.000

 

 

20.500

57.500

Balans 277.000 Balans 277.000

Dördüncü əməliyyat. Bu əməliyyat nəticəsində ba­lans vəsaitinin həm tər­ki­bin­də və həm də onların əmələ gəl­mə mənbəyində azalma baş verir və bu əsas­da ba­lan­sın aktivi və passivi bərabər məbləğdə azalır. Bu kimi əmə­liyyatlara fir­ma işçilərinə əmək haqqı üzrə borcun ödənməsi, malsatanlara olan borcun hesablaşma hesab­ın­­dan ödənməsi, büdcəyə olan borcun ödənməsi və sairə aid ola bilər.

25 mart 2001-ci ildə 20ödəmə tapşırığı və ban­kın təqdim etdiyi çıxarış əsa­sın­da işçilərin əmək haq­qın­dan tutulan gəlir vergisi 12500 manat büdcəyə ödən­miş­dir.

Bunun nəticəsində büdcəyə olan kreditor borcu gös­­­tərilən məbləğdə azalır. Eyni zamanda  müəssisənin he­­sablaşma hesabında pul vəsaiti  azalmış olur. Bu əmə­liy­yat balansın aktivində və passivində dəyişikliklər edil­məsinə səbəb olur, yəni balansın aktivində və passivində balans maddələrinin azalması ilə nəticələnir.(cədvəl №6)

Cədvəl 6

AKTİV

Məbləğ (manat)

PASSİV

Məbləğ (manat)

1. Əsas vəsaitlər

2.Azqiymətli     və tez­köh­­nələn əşyalar (25000 +   10000)

3.   Kassa

4.   Hesablaşma hesabı (150000-12500)

60.000

 

35.000

32.000

 

137500

1.Nizamnamə ka­pitalı

2.Malsatan və  pod­ratçılar

3.Kreditorla he­sab­­­laşmalar:

a)əmək ödəniş­lə­ri

b)büdcə ilə he­sab­­laşmalar   (57500-12500)

175.000

24.000

 

 

20.500

 

45.000

Balans 264.500 Balans 264.500

Beləliklə, aparılan dörd formada təsərrüfat əməliy­yat­ları nəticəsində bi­­­­rinci halda yekun balansı (aktivi) dəyişilmir, ikinci halda balans (pas­siv üz­rə) yekunu yenə də dəyişilmir, üçüncü halda balansın aktivi və pas­si­vi­nin yekunu artır, dördüncü halda isə balansın aktivi və passivi azalır.

Deyilənlər bir daha göstərir ki, müəssisənin bütün və­saitlərini əks et­­di­­rən mü­hasibat balansı, onda əks olu­nan təsərrüfat əməliyyatlarının düz­­günlüyü üzə­rində nə­za­rət etməyə imkan verir. Balansın aktivi və pas­si­­vi üzrə əmə­liyyatlar düzgün əks etdirildikdə balansın yeku­nu­nun bə­ra­bər­­liyi pozulmur. Hər bir təsərrüfat əməliyyatı balansın  aktivində və pas­­sivində müəssisə vəsaitini, on­la­­­rın əmələ gəlmə mənbəələrinin tər­ki­bin­­də yaxud eyni vaxtda həm balansın aktivində, həm də passivində qar­şı­­lıqlı dəyişikliklər əmələ gətirir.

3.3. Müəssisənin idarə edilməsində balansın informasiya əhəmiyyəti

Mühasibat balansı iqtisadi subyektin istehsalat və ma­liyyə-təsərrüfat fə­aliy­­yəti göstəricilərini ətraflı əks et­məklə,  geniş və böyük həcmli mə­lu­ma­­ta malik olan in­formasiya mənbəyidir. Təsadüfi deyildir ki, mühasibat (ma­­­liyyə) hesabatı sistemində mühasibat balansı birinci yeri tutur.

Balansın aktiv və passivində əks olunan göstəricilər ondan istifadə edən­­­lərə və xüsusilə kənar istifadə edən şəxslərə idarəetmə üçün ətraflı in­for­­masiyalar mən­bə­yi­dir. Balansda ifadə olunan analitik maddələr şir­kə­tin de­bi­tor, kreditor borclarının, özünəməxsus kapitalının və ayrı-ayrı eh­ti­­yatların, cari xərclərin və mənfəətin səviy­yəsini açıqlndırır.

Mühasibat balansını şirkətin maliyyə-təsərrüfat və­ziy­yətinin gös­tə­ri­ci­­lərini əks etdirən şəkli adlandırmaq olar. Həmin əks – şəkildə iki vacib gös­­təricinin əks olun­ma­sı özünü göstərir. Bunlardan birincisi müəssisə əm­­la­kı­nın, onun təsnifatını göstərməklə, həmin əmlakın han­sı mənbə­lər­dən əmələ gəl­məsini, yəni özünəməxsus və cəl­bolunmuş kapitalın old­u­ğu­nu müəyyənləşdirir.

Mühasibat balansı mühasibat uçotunun metodik ün­sü­rü olmaqla mü­­­ha­si­bat uçotu göstəricilərini yekun­laş­dırır və iqtisadi subyektin ma­liy­yə vəziy­yə­tinin infor­ma­siya modelini yaradır. Hesabat formasında təq­dim olu­­nan balans göstəriciləri təsərrüfatın gələcək inkişaf im­­kanlarına da­­ir istehsal-təsərrüfat və maliyyə gös­tə­ri­ci­lə­rinin idarəetmə üçün istifadə olun­­masına ətraflı şərait yaradır.

Mühasibat uçotu balansda əks olunmuş uçot gös­tə­ri­cilərinə əsas­la­na­raq, həmin informasiyadan istifadə edə­­cək maraqlı şəxslər mövcud eh­ti­yat­­­ların yerləşməsi və is­tifadə olunmasından, iqtisadi subyektin ödəmə qa­­bi­liy­yəti və maliyyə üstünlüyünə əsaslanaraq ona lazım olan in­for­ma­si­ya ilə təmin olunur.

Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində mühasibat ba­lansının aktiv və pas­­siv maddələrinin məzmunu onu həm müəssisə daxili və xarici səhm­dar­­lar cəmiyyətləri, tə­sisçilər, malsatanlar, kreditorlar, banklar və baş­qa­la­­rı tə­rəfindən istifadə etmələrinə imkan verir.

Respublikada iqtisadi islahatların həyata keçi­ril­di­yi, mülkiyyətin özəl­ləşdirilməsi və bir sıra iri müəs­si­sə­lə­rin səhmdarlar cəmiyyətlərinə çev­­rilməsi mühasibat uço­tu­nun və onun mühüm göstəricisi olan mü­ha­si­bat ba­lan­sı­nın idarəetmə sistemində əhəmiyyəti daha artır.

Özünüyoxlama sualları

  1. Mühasibat balansı nədir, onun      quruluşu necədir?
  2. Balansla hesabların qarşılıqlı      əlaqəsini izah edin?
  3. Balans – netto anlayışını təyin      edin?
  4. Balansın tərtib edilməsinin      əsas qaydalarını izah edin?
Advertisements

12/08/2012 tarixində, saat muhasibat-də əlavə olunmuşdur

Cavab qoy

Lütfən, şərh yazmaq üçün bu üsullardan birini seçərək daxil olun:

WordPress.com Loqosu

WordPress.com hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Google+ foto

Google+ hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Twitter rəsmi

Twitter hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Facebook fotosu

Facebook hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

w

%s qoşulma

%d bloqqer bunu bəyənir: